Utlendingsrett

Utlendingsrett gjelder spørsmål om utlendingers rettsstiling i Norge. En «utlending» er enhver person som ikke er norsk statsborger. Spørsmål om oppholdstillatelse, familiegjenforening, visum, utvisning, asyl etc. er spørsmål som faller inn under utlendingsretten.

Vi bistår dere med alle spørsmål som oppstår i slike situasjoner.

Se våre artikler om teamet:

crop businessman giving contract to woman to sign
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com