Priser

Konkurransedyktige priser

Ordinært salær
I gjeldene regler for god advokatskikk er det blant annet bestemt at vårt salær skal stå i et rimelig forhold til oppdraget og det arbeide som vi har utført. Sentrale momenter i vår salærberegning er derfor medgått tid, oppdragets viktighet og vanskelighetsgrad, opptreden i retten o.l., samt resultatet av det utførte arbeid. Som et veiledende utgangspunkt er vår timepris kr. 1.800,-, men vi forbeholder oss å vurdere denne – opp eller ned – i forhold til de momenter som er nevnt ovenfor. I tillegg kommer 25% merverdiavgift. For en konsultasjon som varer inntil en halv time betales kr. 900,-+ 25% mva. = kr. 1 125,-.

Timepris for konsultasjon av advokatfullmektig, er kr. 1 550,- + 25% mva.

Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er bistand fra advokat som dekkes helt eller delvis av staten. Fri rettshjelp kan man få i noen type saker ved å søke hos fylkesmannen. Det skilles da mellom sakstyper hvor du får rettshjelp uavhengig av hva slags økonomi du har og de som er behovdsprøvd.

I noen type saker vil man bare få innvilget fri rettshjelp om man har inntekt og formue under nærmere angitte grenser. Dette gjelder: familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Det er også mulig å få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning.

Uavhengig av inntekt og formue får du fri rettshjelp i disse type sakene: Barnevernssaker for fylkesnemnda, saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskrivning fra tvungent psykisk helsevern, saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker der voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen, saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning, og for vurdering av anmeldelse i forbindelse med voldtekt og menneskehandel.

De som mottar fri rettshjelp, skal som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Du skal heller ikke betale egenandel om du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner.

Rettshjelpsforsikring
Mange har rettshjelpsdekning i sine forsikringer uten å være klar over det. Vi kan bistå deg med å finne ut om forsikringen din kan dekke advokatutgifter. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Under vår første samtale/konsultasjon gir vi veiledning om de offentlige rettshjelpsordninger, rettshjelpsforsikring m.v. Vi viser ellers til internettsiden http://www.advokatenhjelperdeg.no som gir god veiledning i forhold til advokattjenester.