Priser

Konkurransedyktige priser

Ordinært salær
I gjeldene regler for god advokatskikk er det blant annet bestemt at vårt salær skal stå i et rimelig forhold til oppdraget og det arbeide som vi har utført. Sentrale momenter i vår salærberegning er derfor medgått tid, oppdragets viktighet og vanskelighetsgrad, opptreden i retten o.l., samt resultatet av det utførte arbeid. Som et veiledende utgangspunkt er vår timepris kr. 2000,- + 25% mva. = 2500, men vi forbeholder oss å vurdere denne – opp eller ned – i forhold til de momenter som er nevnt ovenfor. I tillegg kommer 25% merverdiavgift. For en konsultasjon som varer inntil en halv time betales kr. 1000,-+ 25% mva. = kr. 1 250,-.

Rettshjelpsforsikring
Mange har rettshjelpsdekning i sine forsikringer uten å være klar over det. Vi kan bistå deg med å finne ut om forsikringen din kan dekke advokatutgifter. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

Under vår første samtale/konsultasjon gir vi veiledning om de offentlige rettshjelpsordninger, rettshjelpsforsikring m.v. Vi viser ellers til internettsiden http://www.advokatenhjelperdeg.no som gir god veiledning i forhold til advokattjenester.

Fri rettshjelp
Fritt rettsråd og fri sakførsel er bistand fra advokat som dekkes helt eller delvis av staten. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Fri rettshjelp må søkes om hos enten Statsforvalteren eller hos en advokat. Fri rettshjelp innvilges til dem som har en inntekt som ligger under inntekts- og formuesgrenser bestemt i loven.  Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner.

I noen saker gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette gjelder blant annet: Barnevernssaker for fylkesnemnda, saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, saker der voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen, etc.

Egenandel:
De som mottar fri rettshjelp, skal som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Du skal heller ikke betale egenandel om du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner.

I saker der det gis fritt rettsråd er egenandelen 1 x den offentlige salærsatsen ( 1180 kr). I saker med fri sakførsel er egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks 8 x den offentlige salærsatsen 9440)