Seier mot UNE i Oslo tingrett

Advokat Tvedt vant nylig i for en klient vedrørende utvisning m/ innreiseforbud og opphør av flyktningstatus og oppholdstillatelse i dom fra Oslo tingrett.

Klienten fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse og flyktningstatus i 2011 i vedtak fra UDI. I 2014 ble klienten innvilget permanent oppholdstillatelse. Klienten ble i 2017 dømt til fengsel. Som følge av dette fikk vedkommende i 2019 forhåndsvarsel om at utlendingsmyndighetene vurderte å trekke tilbake flyktningstatus i medhold av utlendingsloven, samt utvisning.

Advokat Tvedt påklaget vedtakene på vegne av klienten til UNE. Det ble avhold nemndsmøte 13. oktober 2021 hvorpå UNE fastholdt UDI`s vedtak om utvisning og tilbakekall av flyktningstatus i to vedtak av 3. november 2021.

Advokat Tvedt på vegne av klienten tok deretter ut stevning ved Oslo tingrett med krav om at vedtakene ble kjent ugyldig. Det ble anført at vedtaket om opphør av flyktningstatus var ugyldig fordi UNE hadde tolket loven uriktig, all den tid de forhold som førte til at saksøker fikk flyktningstatus fortsatt var til stede jf. utlendingsloven § 37 bokstav e. Det ble også anført saksbehandlingsfeil da man mente at saken ikke var tilstrekkelig utredet jf. forvaltningsloven § 17. Videre ble det anført at utvisningsvedtaket var ugyldig fordi det var uforholdsmessig jf. utlendingsloven § 70. Det ble også her anført saksbehandlingsfeil da det skulle vært oppnevnt sakkyndig for å utrede virkningen av utvisningen for saksøker.

Oslo tingrett ga klienten fullt medhold, og kjente vedtaket om flyktningstatus og oppholdstillatelse ugyldig grunnet rettsanvendelsesfeil. Også utvisningsvedtaket ble kjent ugyldig på grunn av den nære sammenhengen mellom vedtakene, samt UNE`s egen forvaltningspraksis. Staten ble videre dømt til å betale sakens omkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig

For mer informasjon om utlendingsrett

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: